55V - sept 2021

De Boodschappen

Jaartal 1952

39ste Boodschap

17 februari 1952

Kerk en kruis Daar staat de Vrouwe weer. Zij komt heel dicht voor mij staan en zegt: “Luister goed en zeg tegen de theologen en volkeren dezer wereld, dat zij mijn boodschap goed uitleggen en proberen te begrijpen. De Heer Jezus Christus kwam en bracht de Kerk en het kruis als geschenk van de Heer en Schepper. De Kerk is en zal blijven. De Heer en Schepper verlangt van het schepsel dankbaarheid. De Kerk is de gemeenschap van volkeren, die de Heer en Schepper, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zullen aanbidden en vereren. Al degenen die boven de gemeenschap zijn geplaatst, zullen zorgen dat de Kerk blijft en zich uitbreidt.” De tijd is gekomen “Deze tijd is onze tijd. De Heer en Schepper acht het nodig om door de Vrouwe van alle Volkeren een waarschuwing te geven aan de Kerk. De tijd is gekomen. Zeg dat aan de theologen. De Kerk, Rome, krijgt nu zijn kans. Alle christenen van deze tijd zijn verantwoordelijk voor de nakomelingen. Zeg tegen de paus dat het goed is. De Vrouwe van alle Volkeren zal door de wil van haar Heer en Meester hem bijstaan. De paus zal alles doorvoeren. Deze paus is de vechter en de Heilige Vader van de christenen van heden en in de toekomst. De volkeren hierna zullen hem vereren. Hij zal opgenomen worden bij de Onzen. De Kerk is en blijft. De leer is en blijft. De vorm en wetten echter kunnen door de tussenkomst van de Heilige Geest worden veranderd. Zeg dat uw theologen. Het kruis bracht Christus, de Zoon van de Vader, ook mee in deze wereld. Met het kruis kwam het offer.” De Dienstmaagd des Heren Nu blijft de Vrouwe lange tijd zonder iets te zeggen staan. Dan zegt Zij: “De Heer en Meester zocht een Vrouwe uit onder alle volkeren, genaamd Miriam of Maria. Zij zou, door de wil van de Vader, de Mensenzoon brengen in de wereld met zijn Kerk en het Kruis. De Vrouwe was de Dienstmaagd des Heren. Zij heeft door de wil van de Vader de Mensenzoon gebracht en moest daarmee met de Kerk en het Kruis verbonden zijn. De Vrouwe staat hier voor je in deze tijd als de Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster. Versta de volgende woorden goed: de Vrouwe van alle Volkeren mag en zal aan alle volkeren dezer wereld, die haar vragen, de Genade, Verlossing en Vrede schenken. Gij echter zult allen de Vrouwe van alle Volkeren brengen over heel de wereld.” Het teken van de Vrouwe Nu wijst de Vrouwe op de aardbol. Ik zie de aardbol ronddraaien onder haar voeten en overal vallen sneeuwvlokken in dichte massa neer. Dan zegt de Vrouwe: “Hebt gij dit gezien? Zo zal de Vrouwe van alle Volkeren gebracht worden over de wereld, van stad tot stad, van land tot land. Eén gemeenschap in het eenvoudige gebed zal het worden. Vraag uw bisschop of hij het goed zal vinden dat het gebed in zijn geheel wordt gebracht: ‘Moge de Vrouwe van alle Volkeren, die eens Maria was, onze Voorspreekster zijn’. Zeg tegen uw bisschop dat de Vrouwe van alle Volkeren hem zal helpen en bijstaan; dat de verspreiding werkelijk zal moeten doorgaan. Zeg dat de tijd nog niet daar is; dat de Vrouwe van alle Volkeren eerst gebracht moet worden over heel de wereld. Het teken van de Vrouwe van alle Volkeren zal later gezien worden over heel de wereld. Laten zij dit goed begrijpen. Valse machten zullen vallen.” Het kruis in de hand De Vrouwe wacht weer een lange tijd en dan zegt Zij: “De Kerk, Rome, zal zich bezighouden met de volkeren van deze wereld. De schapen moeten gebracht worden in één kudde. Gij, christenmensen, neemt toch ieder voor zich het kruis in de hand.” Als de Vrouwe dit zegt, is het alsof Zij dat kruis opneemt en het laat zien. “Met dat kruis in de hand, zult gij het Koninkrijk bezitten. Met dat kruis in de hand, zult gij uw naasten tegemoet treden. Met dat kruis in de hand, zult gij uw vijand verslaan. Zo zullen de christenmensen dezer wereld zich één voelen met de Kerk en het Kruis. De gedachtenis van de Heer Jezus Christus zal meer onder de volkeren gebracht moeten worden. Bisschoppen, gij kunt daarvoor zorgen. Gij kunt het offer meer gezamenlijk laten brengen. Begrijpt deze woorden goed.” Genade, Verlossing en Vrede Weer wacht de Vrouwe en dan zegt Zij: “De christenmensen zijn gewaarschuwd. Stelt u allen onder het kruis en het offer. En de heidenen zullen u niet overweldigen. Bisschoppen en priesters vraag Ik dat zij deze wereld, dit mensdom, bijstaan. Ik zal ze helpen. De Heer Jezus Christus, Zoon van de Vader, zal de Heilige, ware Geest brengen als gij allen daarom vraagt. Nogmaals zeg Ik: de Vrouwe van alle Volkeren mag en zal de Genade, Verlossing en Vrede brengen. En nu spreek Ik tot jou, kind. Zorg voor de verspreiding. Werk alleen daarvoor en help geestelijk en lichamelijk door het gebed te zeggen van de Vrouwe van alle Volkeren. Kom bij deze beeltenis en vraag. Ik zal, als de tijd daar is, een boodschap geven over deze beeltenis. Zeg dit. Zeg dat deze beeltenis bestemd is voor allen.” Nu gaat de Vrouwe langzaam weg.

40ste Boodschap

19 maart 1952

De paus krijgt zijn teken Terwijl ik voor de paus zit te bidden voor de beeltenis, begint ineens een stem te spreken en zie ik de Vrouwe van alle Volkeren voor mij staan. Zij is zeer ernstig en zegt: “Zeg tegen de paus dat hij zijn teken krijgt van de Vrouwe van alle Volkeren. De Kerk, Rome, zal een grote strijd tegemoet gaan. Voor het jaar 2000 daar is, zal er veel veranderd zijn aan de Kerk, de Gemeenschap. De kern echter zal blijven.” Eén kudde Dan zie ik als het ware de schapen rondom de aardbol door elkaar lopen. Vele vluchten weg, het is alsof de kudde uit elkaar gaat. De Vrouwe wijst daarnaar en zegt: “Ziet ge dat? De Kerk, de schapen, zijn verstrooid en nog andere zullen op de vlucht slaan. De Vrouwe van alle Volkeren echter zal ze terugbrengen in één kudde.” Het is nu alsof de Vrouwe probeert met haar handen heel die kudde opnieuw bijeen te brengen en met een zachte, weemoedige stem zegt Zij nogmaals: “In één kudde.” Vraagt aan de Vrouwe van alle Volkeren “Vraag uw bisschop dat hij zal vragen aan de Vrouwe van alle Volkeren en Ik zal hem zijn teken geven. Vraagt allen aan de Vrouwe van alle Volkeren. En gij, kind, kom voor deze beeltenis en vraag zolang ge kunt.” En dan is de Vrouwe ineens weg.

41ste Boodschap

6 april 1952

(Palmzondag) Die eens Maria was Daar staat de Vrouwe weer. Zij zegt: “Je zult goed luisteren en overbrengen wat Ik je vandaag kom zeggen. Zeg tegen de theologen dat Ik niet tevreden ben over de verandering van het gebed. ‘Moge de Vrouwe van alle Volkeren, die eens Maria was, onze Voorspreekster zijn’, dat zal zo blijven. (42) Deze tijd is onze tijd. Zeg het volgende aan de theologen. Bij het kruisoffer kwam de Vrouwe. De Zoon zei tegen zijn Moeder: ‘Vrouwe, zie daar uw zoon’. De verandering kwam dus bij het kruisoffer. De Heer en Schepper koos uit alle vrouwen Miriam of Maria om de Moeder te worden van zijn goddelijke Zoon. De Vrouwe werd Zij bij het kruisoffer, de Medeverlosseres en Middelares. Dat werd door de Zoon aangekondigd terwijl Hij terugging naar de Vader. Daarom breng Ik in deze tijd deze nieuwe woorden en zeg: Ik ben de Vrouwe van alle Volkeren, die eens Maria was. Zeg dit uw theologen. Deze woorden hebben voor de theologen deze betekenis.” Wie of wat ge ook zijt “Deze tijd is onze tijd. Het nieuwe dogma dat komen zal, is het laatste mariale dogma: de Vrouwe van alle Volkeren als de Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster. Bij het kruisoffer gaf de Zoon deze titel aan de hele wereld. Wie of wat ge ook zijt, Ik ben voor u de Vrouwe. Ik kom zeggen tegen deze verworden en ontredderde wereld: sluit u allen aaneen. Gij, christenmensen, zult elkander vinden bij de Vrouwe van alle Volkeren, zoals gij elkander vindt bij het kruis van de Zoon. Er zal en moet veel veranderd worden onder de Gemeenschap, aan de Kerk. Gij, mensen, wie of wat ge ook zijt, steunt en helpt elkander. In het eerste en voornaamste gebod zult gij alles vinden wat gij nodig hebt. Moge de Vrouwe van alle Volkeren, die eens Maria was, onze Voorspreekster zijn.” Een grote taak “De Vrouwe wil vooral komen daar waar Zij was en nog niet is geweest. Gij hebt een grote taak te vervullen”, zegt de Vrouwe tegen mij. “Laten al diegenen, die meewerken aan dit grote werk, dit doen met grote ernst en vol ijver. Jouw taak, kind, is nog niet ten einde. Zeg uw bisschop dat hij het gebed door zal geven over heel de wereld. Ik zal hem helpen. Uw leidsman zal Ik bijstaan tot het einde. Zeg tegen de paus dat het goed is. Hij zal mij begrijpen. Zeg tegen de paus alles voor te bereiden voor het nieuwe dogma. Zeg tegen de paus alle veranderingen klaar te maken en te bespreken met diegenen, die door hem werden uitgezocht. Zeg tegen de paus dat de tijd nu gaat aanbreken.”. Bidt het gebed “De Vrouwe van alle Volkeren zal boven de Gemeenschap staan. Laat allen vragen door dit eenvoudige gebed en de Vrouwe zal ze helpen, naar gelang de Vader en Zoon wil. Zij was Maria, de Dienstmaagd des Heren. Zij wil nu zijn de Vrouwe van alle Volkeren. Wie of wat ge ook zijt, kom tot de Vrouwe van alle Volkeren. Ik waarschuw de christenmensen en zeg: ziet toch de ernst van deze tijd. Sluit uw handen ineen. Plant het kruis toch midden in de wereld. Gij zijt allen verantwoordelijk voor uw taak, die gij in deze tijd te vervullen hebt. Laat u niet naar de verkeerde geest brengen. Bidt elke dag dat de Heer Jezus Christus, Zoon van de Vader, de Heilige Geest moge zenden over deze wereld en de Vrouwe van alle Volkeren, die eens Maria was, zal uw Voorspreekster zijn. Het zij zo.” En dan is de Vrouwe weg.

42ste Boodschap

15 juni 1952

De grote actie “Daar ben Ik weer, de Vrouwe van alle Volkeren.” Nu kijkt de Vrouwe mij lange tijd aan zonder iets te zeggen. Dan zegt Zij: “Ik heb je in de vorige boodschap de betekenis gegeven van ‘de Vrouwe van alle Volkeren’. Vandaag kom Ik zeggen: nu moet de grote actie van de Vrouwe van alle Volkeren beginnen. Breng de boodschappen in de wereld. De Vrouwe van alle Volkeren zal jou en al diegenen die hiervoor strijden, helpen. De grote actie zal beginnen. Deze beeltenis zal voorafgaan. Later zal er geen volk meer zijn zonder de Vrouwe van alle Volkeren. Deze titel vangt nu aan. Deze tijd is onze tijd.” De medeverlossing Nu kijkt de Vrouwe lange tijd voor zich heen. Dan begint Zij weer te spreken en zegt: “De Vrouwe, die eens Maria was ... Bij het heengaan van de Heer Jezus Christus begon pas de medeverlossing. Bij het heengaan van de Heer Jezus Christus werd Zij eerst de Middelares en Voorspreekster. Bij het heengaan van de Heer Jezus Christus gaf Hij aan de volkeren de Vrouwe van alle Volkeren. Nu is de tijd gekomen dat Zij deze titel brengt in de wereld. Zeg dit uw theologen. Zeg uw bisschop dat Ik tevreden ben. Het gebed wordt nu goed gebracht. (43) Zeg aan diegenen die meewerken, dat allen dat gebed moeten bidden.” Eensgezindheid “Laten de regulieren en seculieren samenwerken. Ook in andere zaken zullen zij meer tot elkaar moeten komen. Gij zijt toch allen de apostelen van de Meester. Zoekt en vindt elkander. Als de apostelen verdeeld zijn in hun meningen, hoe kunnen dan de volkeren één zijn? De Kerk van Rome bid en vraag Ik: strijd toch in deze tijd met eensgezindheid voor het ene Ware, de Heer en Schepper dezer wereld, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deze tijd is de tijd van de Heilige Geest. Vraagt toch allen aan de Heilige Geest om de ware Geest over de wereld te brengen. De wereld is in verwording. De hogeren dezer wereld zoeken naar macht. De hogeren dezer wereld denken alleen materialistisch. De mensen worden verstrooid en verkeerd gestuurd.” Nu wijst de Vrouwe op de aardbol. Ik zie verwarring en onrust onder de volkeren. De Vrouwe zegt: “Zie toch over al deze landen. Nergens eenheid, nergens vrede, nergens rust voor de volkeren. Alles spanning, alles angst. De Heer Jezus Christus laat dit toe. Zijn tijd zal komen. Eerst komt nog een tijd van onrust. Humanisme, heidendom, godloochenaars, slangen, zij zullen eerst nog over deze wereld proberen te regeren.” Zorg voor de verspreiding “Ik ben vandaag gekomen om te zeggen dat de grote actie tegen dit alles zal moeten beginnen. En nu spreek Ik tegen uw theologen en zeg: ziet toch waarachtig de ernst van deze zaak in. En tot diegenen die Ik bij de aanvang van deze zaak heb uitgezocht, zeg Ik: help toch met al uw middelen en zorg voor de verspreiding, ieder op zijn eigen wijze. De tijd gaat nu komen, de tijd van de Vrouwe van alle Volkeren. Ik zal ze helpen.” De Vrouwe zegt weer lange tijd niets en kijkt mij doordringend aan. Dan zegt Zij: “Tot jou, kind, zeg Ik nog: je hebt een grote taak te vervullen. Heb moed en geen angst. De Vrouwe van alle Volkeren staat hier voor je. Deze beeltenis zal nog hier blijven. (44) De Vrouwe zal het teken geven.” Dan gaat de Vrouwe langzaam weg.

43ste Boodschap

5 oktober 1952

Drie gedachten, één geheel “Daar ben Ik weer. Ik kom een speciale boodschap brengen. Breng alles goed over. Nooit is Miriam of Maria in de Gemeenschap, in de Kerk, officieel genoemd Medeverlosseres. Nooit is Zij officieel genoemd Middelares. Nooit is Zij officieel genoemd Voorspreekster. Deze drie gedachten horen nauw tezamen, deze drie gedachten vormen één geheel. Daarom zal dit in de mariale geschiedenis de sluitsteen zijn, dus zal dit worden het dogma van Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster. En nu verwijt Ik niet de theologen als Ik zeg: waarom kunt gij het niet eens worden over dit dogma? Nogmaals zal Ik het uitleggen en nog duidelijker maken.” Vanaf de aanvang “De Vader zond de Heer Jezus Christus als de Verlosser voor alle volkeren. De Heer Jezus Christus was dit vanaf de aanvang. Hij werd dit bij het offer en het heengaan naar de Vader. Miriam of Maria werd de Dienstmaagd des Heren, uitgezocht door de Vader en de Heilige Geest. Bij de aanvang was Zij, door die uitverkiezing, de Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster van alle volkeren. Bij het heengaan van de Godmens, Heer Jezus Christus, werd Zij eerst de Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster. Bij het heengaan van de Heer Jezus Christus gaf Hij Miriam of Maria in één gebaar aan de volkeren, haar als ‘de Vrouwe van alle Volkeren’. Hij sprak immers de woorden ‘Vrouw, zie daar uw zoon; zoon, zie daar uw Moeder’. Eén gebaar, en Miriam of Maria kreeg daardoor deze nieuwe titel.” De andere dogma’s “Hoe komt het nú eerst in de wereld, ‘de Vrouwe van alle Volkeren’? Omdat de Heer deze tijd heeft afgewacht. De andere dogma’s moesten voorafgaan, zoals het leven eerst moest voorafgaan aan de Vrouwe van alle Volkeren. Alle dogma’s die voorafgegaan zijn, omvatten het leven en heengaan van de Vrouwe. De theologen zullen aan deze eenvoudige uitleg genoeg hebben. Het is nodig geweest om deze uitleg nogmaals te geven.” De zware taak van de paus “Nu vraag Ik jou, kind, verder goed te luisteren. Zeg tegen allen die boven je staan en meewerken dat de tijd nu gaat aanbreken. Vrees niets, gij zult komen tot je Heilige Vader. Vrees niets, de Vrouwe van alle Volkeren geeft hem zijn teken. Zeg dan tegen de paus dat hij de vechter is, de baanbreker voor deze nieuwe tijd.” Het is alsof ik weer een zaal zie in het Vaticaan. Er zijn heel veel geestelijken bijeen, met allerlei papieren voor zich. Daarna zie ik ineens weer de Heilige Vader, alleen. Ook hij heeft veel papieren voor zich liggen. De Vrouwe zegt: “Zeg dan tegen de paus dat de Heer en de Vrouwe hem bijstaan in zijn moeilijke, zware taak; dat hij alles zal klaarmaken en uitvoeren - hij weet wat Ik bedoel - voor de komende tijden.” De Vrouwe zegt dit voor zich uit met een heel speciale intonatie van stem, alsof Zij in de toekomst spreekt. “Deze tijd is onze tijd. Een zware taak ligt op zijn schouders. Laat hij toch controleren of alles wordt doorgevoerd wat hij zegt en wil van de Gemeenschap, de Kerk. Zeg hem dat. Gij, kind, zult daar komen en niet aarzelen en vrezen dit alles te zeggen, dit alles wat de Vrouwe van alle Volkeren is komen zeggen. Zij toch immers is het die deze boodschappen bracht. Zij verlangt alleen dat je het werktuig zal zijn en haar gehoorzaamt.” Lege handen Nu zeg ik in mijzelf tegen de Vrouwe dat ik niets heb aan te bieden. Ik begrijp niet waarom Zij mij daarvoor neemt. Dan zegt de Vrouwe: “Je zegt tegen mij dat je alleen lege handen hebt aan te bieden. De Vrouwe vraagt alleen van je deze boodschappen over te brengen aan diegenen, die ze nodig hebben. De Vrouwe doet de rest. Wees getrouw, help de mensen die in nood verkeren en dan bedoel Ik: geestelijke noden. Gij kunt helpen door dit gebed te zeggen. Meer wordt niet verlangd. Zeg je leidsman dat hij toch berust, dat alles zo goed is. De Vrouwe zal ook hem helpen.” Priesters en religieuzen “Nu ga Ik spreken tot alle priesters en religieuzen. Gij allen zijt apostelen en dienstmaagden van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.” Terwijl de Vrouwe dit zegt, zie ik een menigte van priesters en religieuzen voor haar staan. Plotseling veranderen haar houding, haar stem en haar gestalte, die anders zo prachtig en verheven is. Het is alsof de Vrouwe daar nu staat als een moeder, een gewone moeder die tot haar kinderen spreekt. Zij zegt: “En nu gaat de Vrouwe u niets verwijten. Zij weet dat Zij mensen voor zich heeft. Gij hebt het zwaar in deze tijd, maar handelt toch in de geest van uw Heer en Meester, Jezus Christus. Hij is voorgegaan als God, als Mens.” Onderlinge eenheid “Weest apostelen onder elkander. Gij zijt toch allen één. Ieder op zich moet een apostel zijn. Weest het onderling eens met elkaar. Hoe kan de Gemeenschap, de Kerk, groot zijn en één zijn als gij onderling verdeeld zijt? Weest gewaarschuwd en probeert eerlijk te zijn en goed tegenover elkander. Neen, de Vrouwe maakt geen verwijt maar komt als een goede Moeder de apostelen van de Kerk waarschuwen voor de valse profeten, voor de verkeerde geest. Bidt gij toch allen dit gebed dat Ik gegeven heb. De Vrouwe van alle Volkeren is speciaal in deze tijd gestuurd om het geestelijk verval, verwording, te verslaan. Die in geestelijke nood zijn, komt tot de Vrouwe van alle Volkeren en Zij helpt.” De liefde omvat alles “Dan zeg Ik tegen de apostelen van deze tijd: weest breed, weest mild. Weest goed voor de mensen. Veroordeelt en oordeelt zoals de Heer Jezus Christus dat deed. Begrijpt toch uw tijd, begrijpt toch de strijd. Weet toch dat de geest strijd voert. Dit is de tijd van de geest. De strijd is zwaar en moeilijk, maar de ware Geest zal overwinnen, mits gij allen meewerkt. Kerk van Rome, grijp uw kans. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest wil nu zijn Kerk groot maken. Begrijpt uw leer goed. Het is nodig dat de Vrouwe dit alles komt zeggen. Denkt om het eerste en voornaamste gebod: de Liefde. Dat omvat alles.” Amsterdam en de beeltenis. De Dominicanen “En nu spreek Ik tot slot tegen ... (45) Ik ben tevreden over u. Drie offers heeft de Heer u gevraagd. Nu komt de Vrouwe u wat vragen. Deze beeltenis hebt gij geschonken aan de Vrouwe. Deze beeltenis is echter bestemd voor alle mensen, voor iedereen die naar de Vrouwe van alle Volkeren wil komen. Geeft u ze deze beeltenis. Het is de wens van de Vrouwe dat deze beeltenis zal gaan naar Nederland en wel in Amsterdam. Daar heeft de Vrouwe haar bijzondere bedoeling mee. In Amsterdam, de mirakelstad, (46) daar zal ook de Vrouwe van alle Volkeren komen. Nederland is op weg van verwording. De Vrouwe wil dit land nog daarvoor bewaren en zet daarom de ene voet daarop. Zij heeft de actie gewild van hieruit, (47) maar de beeltenis wil Zij hebben in Amsterdam. Breng dat offer. Geef het over aan de Dominicanen. Let wel, de offers die gegeven zullen worden, zijn niet alleen voor de Dominicanen, maar voor alle kerkelijke noden. De Vrouwe van alle Volkeren wil alleen deze beeltenis stellen onder de zorg van de Dominicanen. Het is echter geen speciaal voorrecht, het zal zijn voor alle volkeren. Later kom Ik hier in het bijzonder over spreken.” En nu gaat de Vrouwe langzaam weg.

44ste Boodschap

8 december 1952

(Maria Onbevlekt Ontvangen) Drie gedachten in één gebaar “De boodschap die Ik vandaag kom brengen, is bestemd voor alle volkeren. Ik kom in deze tijd als de Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster. In één gebaar gaf de Heer Maria deze drie titels, deze drie gedachten in één gebaar. Dit nieuwe dogma zal veel omstreden worden. Daarom heb Ik je de uitleg daarvan gegeven. De tijd breekt aan. Zeg toch tegen de sacrista (48) van de paus dat hij de paus inlicht. Hij zal hem brengen de Vrouwe van alle Volkeren. De paus zal dit dogma voorbereiden en voorleggen. Zeg dat de tijd daar is. De Heilige Geest moet komen over deze wereld. Laat de Heilige Vader niet aarzelen in zijn beslissingen. Hij is immers de vechter. Ik zal mijn teken geven.” De tijd nadert “Ik heb gezegd: deze beeltenis zal voorafgaan. Deze beeltenis moet over heel de wereld gaan. Zij is de betekenis en uitbeelding van het nieuwe dogma. Daarom heb Ik zelf deze beeltenis aan de volkeren gegeven. Het gebed zal blijven bestaan tot het einde. Het gebed dat Maria als de Vrouwe van alle Volkeren gegeven heeft aan de wereld, zal gebeden moeten worden in alle kerken. Gebruikt uw moderne middelen daarvoor. Vraagt toestemming daarvoor en het zal u gegeven worden. Weet wel, de tijd nadert.” De vijand van Christus De Vrouwe wacht nu even en zegt dan heel langzaam en duidelijk: “53.” Zij kijkt dan naar de wereldbol waarop Zij staat en zegt: “Wij staan aan de vooravond van grote beslissingen. Wij staan aan de vooravond van zware druk. De vijand van de Heer Jezus Christus heeft langzaam maar zeker gewerkt. De posten zijn uitgezet. Zijn werk is bijna klaar. Volkeren, weest gewaarschuwd. De geest der onwaarheid, leugen en bedrog sleept velen met zich mee. De vooravond is weldra aangebroken.” Terwijl de Vrouwe dit zegt, voel ik een zware druk komen over de wereld en wordt het er erg donker. Het is alsof er overal posten uitgezet zijn, het lijken mij een soort demonen. Ik zie dat ze mensen meenemen. Hele groepen mensen hollen achter ze aan en verdwijnen. Ik voel angsten en bedreigingen over mij komen. De Vrouwe blijft stil voor zich heen kijken en dan zegt Zij: “Grote bedreigingen hangen over de wereld. De kerken zullen nog meer ondermijnd worden.” Eenheid in de ware, Heilige Geest Weer kijkt de Vrouwe voor zich heen; dan zegt Zij: “Beseft toch, waarom Ik als de Vrouwe van alle Volkeren kom. Ik kom om alle volkeren in de Geest, in de ware, Heilige Geest tot elkaar te brengen. Mensen, leert toch de Heilige Geest te vinden. Streeft toch naar rechtvaardigheid, waarheid en liefde. Verstoot uw broeders niet. Leert ze de ware Geest kennen. Een zware taak ligt over de mensen van deze tijd. Overheden, ouders, denkt om de jeugd.” Ik zie dan grote groepen jonge mensen. De Vrouwe laat mij voelen dat zij verkeerd of helemaal niet geleid worden. Het is alsof zij losgeslagen zijn. De Vrouwe kijkt heel bezorgd naar al die jonge mensen en zegt: “Brengt ze tot de ware Kerk, de Gemeenschap. Het is nodig geweest dat de Heer zijn Dienstmaagd Maria zond in deze tijd als de Vrouwe van alle Volkeren. Ik waarschuw de wereld en breng daarom deze boodschap.” Een goede Moeder “Nu spreek Ik nogmaals tegen de apostelen en alle religieuzen.” Ik zie dan vele geestelijken staan. De Vrouwe kijkt zeer ernstig, als een bezorgde moeder, en zegt: “Luistert goed naar een goede Moeder. Ook u wil Zij helpen in deze tijd. Bidt dit gebed en vraagt de voorspraak van de Vrouwe van alle Volkeren. En Zij zal u helpen. Weest rechtvaardig, waar en liefdevol onder elkander. Werkt samen aan het grote doel: de Kerk groot te maken. Regulieren en seculieren, begrijpt elkaar; werkt met elkaar voor het ene doel. Gij zijt toch allen dezelfden.” Terwijl de Vrouwe dit zegt, zie ik twee van elkaar gescheiden groepen. Aan de ene kant wereldgeestelijken in het zwart en aan de andere kant allerlei soorten geestelijken met verschillende togen en pijen aan. De Vrouwe staat daar midden in en brengt dan met haar handen die twee groepen bij elkaar tot één groep. Oordelen en veroordelen Nu kijkt de Vrouwe, zonder iets te zeggen, lange tijd voor zich heen. Dan zegt Zij heel langzaam en duidelijk: “Weet te oordelen en te veroordelen zoals de Heer Jezus Christus dat deed. De Vrouwe van alle Volkeren kan niet genoeg deze dingen herhalen. Luistert toch naar mijn woorden, die Ik mag geven in deze angstige tijd. Dan spreek Ik tot allen als Ik zeg: gij weet niet hoe ernstig en hoe zwaar deze tijd is.” Helpt de Heilige Vader En weer wacht de Vrouwe zonder iets te zeggen, terwijl Zij in de verte staart. Dan zegt Zij: “De paus van Rome heeft de zwaarste taak van allen die hem zijn voorgegaan.” Ik zie nu een paus, maar niet paus Pius XII. Ik kan niet zeggen wie die paus is. Ik zie ook zeer veel pausen uit vroeger tijden, met allerlei soorten hoofddeksels: grote mijters, kleine mijters, mutsen en kapjes. De Vrouwe zegt: “Mensen, helpt toch de Heilige Vader. Doet toch wat hij u voorgaat. Volgt toch na de encyclieken. Laat de wereld daarvan toch vervuld worden en de geest der onwaarheid, leugen en bedrog zal geen kans krijgen.” Ik zie nu met grote letters het woord ‘Encyclieken’ boven de mensen geschreven staan. Blanken en zwarten Nu zie ik schapen rondom de Vrouwe. Ze lopen te grazen, buitelen over elkaar heen of kijken met opgeheven kop naar de Vrouwe. Zij kijkt naar die schapen rondom haar en zegt dan: “Gij die het hoofd omhoog geheven hebt, leert toch diegenen die lopen te grazen het hoofd op te heffen.” Ik zie dan al die schapen veranderen in mensen. Ik zie hele groepen blanke en daartussen ontzettend veel zwarte mensen. Terwijl de Vrouwe haar vinger opheft, zegt Zij heel ernstig: “Gij, blanken, erkent het recht van de zwarten. Gij zult elkander steunen en helpen. En de Vrouwe van alle Volkeren is daar overal om u te helpen. Zij is immers de Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster. Dit zal het laatste dogma zijn. Werkt vlug en snel daaraan. De Vrouwe van alle Volkeren belooft de wereld te zullen helpen als zij deze titel erkennen, als zij haar onder deze titel zullen aanroepen. Maak deze boodschap bekend. Het is de hoogste tijd. Vrees niets. Ik help.” De nieuwe kerk “Deze beeltenis zal gaan naar Nederland, naar Amsterdam en wel in 53. Zij zal komen in de nieuwe kerk, de kerk van de Vrouwe van alle Volkeren. Zij wordt gesteld onder de zorg van de Dominicanen en zal voorlopig gebracht worden in een kapel of kerk, waarover de geestelijken en geefster zelf mogen beslissen. De nieuwe kerk echter moet zo vlug mogelijk gebouwd.” Nu laat de Vrouwe mij plotseling een kerk van binnen zien. “Deze beeltenis zal komen op het altaar, dat aan de evangeliezijde is gebouwd. Aan de andere zijde, epistelzijde, zal het altaar komen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.” Ik zie dan aan de evangelie- en epistelzijde een voorstelling in beeldhouwwerk, maar heel vaag, als het ware nog gesluierd. Dan zie ik ineens een grasveld met bomen voor mij. De Vrouwe zegt: “Waar nu nog gras is, zal vlug de Vrouwe van alle Volkeren komen. Zeg uw bisschop dat het de wens is van de Vrouwe van alle Volkeren dat deze kerk daar komt. De Dominicaner paters zullen de zorg hebben voor de verspreiding en voor deze beeltenis.” Terwijl de Vrouwe langzaam weggaat, zegt Zij: “Ik zal grote gunsten verlenen onder deze titel.” 46. De volledige tekst van het gebed was nu door de bisschop goedgekeurd. Zie ook de voetnoot bij de 41e boodschap. 47. De zieneres ontving deze boodschap in Duitsland. Het schilderij van de Vrouwe was in Duitsland vervaardigd en is daar tot december 1953 gebleven. Zie ook appendix II. 48. Hier noemt de Vrouwe de naam van degene die het schilderij van de Vrouwe van alle Volkeren heeft geschonken.

< VORIGE

VOLGENDE >

de Vrouwevan Alle Volkeren