55V - sept 2021

De Boodschappen

Jaartal 1953

45ste Boodschap

20 maart 1953

De tijd is gekomen Ik zie de Vrouwe van alle Volkeren staan. Zij zegt: “Zeg dat de tijd nu is aangebroken. De tijd is daar, de tijd dat de wereld zal weten dat Ik hier kom als de Vrouwe van alle Volkeren. Ik wil dat nu bekend gemaakt hebben aan de wereld. Zeg dat aan de sacrista van de paus. Dit is mijn boodschap aan hem. Gij zult niets vrezen. Hij zal al de boodschappen lezen en doorgeven aan de Heilige Vader. Wees niet bang, kind. Gij zult daar komen. Wees niet bevreesd. Ik breng toch deze boodschap. De tijd is gekomen.” Nu wacht de Vrouwe lange tijd en dan zegt Zij: “53, dat is het jaar van de Vrouwe van alle Volkeren.” Het dagelijks Wonder De Vrouwe kijkt nu lange tijd voor zich heen en zegt dan: “Voordat de Heer Jezus Christus terugging tot de Vader, voordat het kruisoffer begon, gaf de Heer Jezus Christus aan de volkeren van heel de wereld een dagelijks Wonder.” Nu kijkt de Vrouwe zoekend over de wereldbol en zegt heel langzaam en vragend: “Hoevelen zijn er die dit grote Wonder . . .” - en dan wacht Zij even - “beleven? Dit grote Wonder gaan zij voorbij. Het dagelijks offer moet weer midden in deze verworden wereld komen.” Paus Pius XII Dan is het alsof de Vrouwe in de verte kijkt en Zij zegt: “En nu spreek Ik tot de Heilige Vader.” Ik zie nu paus Pius XII voor mij in een kamer, met veel papieren om zich heen. De Vrouwe zegt: “Gij hebt veel gedaan. Nu vraagt de Vrouwe van alle Volkeren nogmaals dat gij toch doorzet alles wat nog uitgevoerd moet worden. Hij weet wat Ik bedoel. Het mariale dogma van de Mede-verlosseres, Middelares en Voorspreekster zal de Heilige Vader klaarmaken. Zij zal daaraan meehelpen.” De voorzeggingen van de Vrouwe De Vrouwe wacht weer lange tijd en kijkt in de verte. Dan zegt Zij: “Ik heb gezegd, om te bewijzen dat Ik de Vrouwe van alle Volkeren ben: grote machten zullen vallen; politiek-economische strijd zal komen; denkt om de valse profeten; let op de meteoren; er zullen rampen komen; er zullen natuurrampen komen; wij staan voor grote beslissingen; wij staan voor zware druk.” De ware vrede Nu kijkt de Vrouwe voor zich heen als in een diepte. Dan zegt Zij heel langzaam en duidelijk: “53. Volkeren van Europa, sluit u aaneen! Het is de Vrouwe van alle Volkeren die dit u toeroept. Niet om uw vijand te willen verslaan, maar om uw vijand te winnen. Zoals gij het politiek eens zult zijn, zo moet ook gij in de ware, Heilige Geest het eens zijn. Zware druk hangt over de wereld. Uw vijand loert. Kerk van Rome, grijp uw kans. Het modern humanisme, realisme, socialisme en communisme, zij zijn het die de wereld in hun greep hebben.” Ik zie dan de wereld met al die groepen mensen daarop en een geweldig grote hand die daar als het ware een greep om maakt. De Vrouwe zegt: “Luistert naar de Vrouwe die uw Moeder wil zijn. Bidt volkeren, opdat uw offer welgevallig zij aan de Heer. Bidt volkeren, opdat de ware, Heilige Geest mag komen. Bidt volkeren, opdat de Vrouwe van alle Volkeren uw Voorspreekster moge zijn.” Dan zegt de Vrouwe heel langzaam en duidelijk: “En nu belooft de Vrouwe van alle Volkeren de ware vrede te geven. Maar de volkeren met de Kerk - versta goed: met de Kerk - zullen mijn gebed moeten bidden in dit jaar. Zeg dat tegen de sacrista. Zeg dat nu de tijd is aangebroken. Er zijn nog grote wereldgebeurtenissen op komst.” De nieuwe kerk. De altaren Nu wacht de Vrouwe en het is alsof Zij van plaats verandert. Dan zegt Zij: “Volg nu waar Ik heenga.” Het is alsof ik met de Vrouwe over een weg ga. Wij komen bij een grasveld met een paar bomen. Ik zie de Vrouwe als in een waas boven dat grasveld staan. Zij zegt: “Gij ziet mij hier in het veld staan.” Ineens herken ik het grasveld als een bekend stukje grond aan de Wandelweg, dicht bij waar we wonen. “Daar zal nu de nieuwe kerk komen.” Het is alsof ik die kerk met haar binnenga. De Vrouwe zegt: “Aan het hoofdaltaar het offer met kruis, het dagelijks wonder.” Ik zie nu het hoofdaltaar. De Vrouwe wijst op het tabernakel met daarop een klein kruis. Zij zegt: “Gelijk daaraan, links, komt aan de evangeliezijde het altaar van de Vrouwe van alle Volkeren. Aan de epistelzijde het altaar van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Kijk goed, gelijkvloers met het offer.” Hierbij wijst de Vrouwe weer op het hoofdaltaar en zie ik de drie altaren op gelijke hoogte, ineenlopend alsof het één groot altaar is. Achter de zijaltaren zie ik weer voorstellingen, maar vaag en omfloerst. Amsterdam, de plaats van het Sacrament Dan zegt de Vrouwe: “De paters Dominicanen heb Ik daarvoor uitgezocht. De geefster zal daar de beeltenis plaatsen. De beeltenis moet vlug komen in Amsterdam. Amsterdam heb Ik uitgezocht als de plaats van de Vrouwe van alle Volkeren. Het is ook de plaats van het Sacrament. (49) Begrijp dit alles goed.” Ik zie dan een sacramentsprocessie. Onder de vele mensen die meetrekken, zie ik ook priesters. Een van deze priesters loopt voorop met het heilig Sacrament. De processie komt vanuit de oude binnenstad, vanuit het Begijnhof en trekt in de richting van de plaats aan de Wandelweg die de Vrouwe mij heeft gewezen. Zij zal de wereld redden Daarna zegt de Vrouwe: “De verspreiding zal gaan door de kloosters naar alle geestelijken, naar alle volkeren. Dominicanen, beseft goed wat gij in handen hebt.” Dit laatste zegt de Vrouwe met nadruk. “Uw leidsman zal daarvoor zorgen. Vrees niets. Het is Maria, de Vrouwe van alle Volkeren, die dit boodschapt.” De Vrouwe wacht weer even; dan zegt Zij duidelijk en langzaam: “Zij zal onder deze titel de wereld redden.” Dan gaat de Vrouwe heel langzaam weg.

46ste Boodschap

10 mei 1953

Bijzondere boodschap voor de paus Daar staat de Vrouwe voor mij. Zij zegt: “Ik kom vandaag een bijzondere boodschap brengen. Vraag aan de Heilige Vader of hij het gebed, dat Maria als Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster onder de titel van ‘de Vrouwe van alle Volkeren’ gegeven heeft aan de wereld, wil bidden en voorbidden aan de volkeren. (50) Zeg hem: Apostel van de Heer Jezus Christus, leer uw volkeren dit eenvoudige, maar zo diepzinnige gebed. Het is Maria, de Vrouwe van alle Volkeren, die u dit vraagt. Gij zijt de herder van de Kerk van de Heer Jezus Christus. Hoed uw schapen. Weet wel: grote dreigingen hangen over de Kerk, hangen over de wereld. Nu is het tijdstip gekomen waarop gij zult spreken over Maria als Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster onder de titel ‘de Vrouwe van alle Volkeren’. Waarom vraagt Maria dit van u? Omdat Zij gezonden is door haar Heer en Schepper, om onder deze titel en door dit gebed, de wereld te mogen verlossen van een grote wereldcatastrofe. Gij weet dat Maria wil komen als de Vrouwe van alle Volkeren. Nu vraagt Zij dat de mensen deze titel van u, de Heilige Vader, mogen horen. De sacrista van de paus zal deze boodschap, gelijk de andere, aan de Heilige Vader geven. Door dit gebed zal de Vrouwe de wereld redden. Ik herhaal deze belofte nogmaals.” Bidt, volkeren Nu wacht de Vrouwe lange tijd terwijl ik de aardbol zie ronddraaien onder haar voeten. Het is alsof er grote, zware wolken omheen hangen en de Vrouwe kijkt daarnaar. Dan zegt Zij: “Nu spreek Ik tot alle volkeren dezer wereld.” Met grote eerbied brengt de Vrouwe nu haar handen bij elkaar, alsof Zij bidt. “Bidt, volkeren, opdat uw offer welgevallig moge zijn aan de Heer. Volkeren, gaat terug en probeert te vinden uw eenvoudig geloof. Erkent uw Schepper en weest dankbaar. Dit is wat de mensheid niet meer kent.” De valse geest “De valse geest beheerst de wereld. Modern heidendom, humanisme, atheïsme, modern socialisme en communisme beheersen de wereld. Past op voor de valse profeten. De Vrouwe van alle Volkeren kan dit niet genoeg herhalen en daarvoor waarschuwen. Mensen, luistert toch! Het is dezelfde Heer die mij zendt u te waarschuwen, dezelfde Heer die eens ook voor deze moderne mens is geofferd. Gij weet niet welke grote machten deze wereld bedreigen. En nu spreek Ik niet alleen over modern humanisme, atheïsme, modern socialisme en communisme; nog heel andere machten bedreigen deze wereld. Volkeren, zoekt toch naar het ware. Volkeren, sluit u aaneen. Zonder dat gij het wist, is de Vrouwe reeds acht jaar gekomen om u daarvoor te behoeden. 53 is het jaar van de Vrouwe van alle Volkeren. 53 is het jaar waarop Zij onder deze titel bekend zal moeten worden onder de volkeren. 53 is het jaar waarin grote wereldgebeurtenissen en wereldcatastrofen zich zullen afspelen en dreigen. Daarom vraagt de Vrouwe van u dit gebed te zullen bidden. Verspreidt dit zoveel als mogelijk is.” Amsterdam, het middelpunt “Nu spreek Ik tot uw bisschop: laat de kerk van de Vrouwe van alle Volkeren toch komen op de plaats die Ik aangegeven heb in Amsterdam.” Dan wacht de Vrouwe even terwijl Zij in de verte kijkt. Daarna zegt Zij heel duidelijk en langzaam: “De mariale gedachten zullen meer komen in deze tijd. Amsterdam zal het middelpunt worden van de Vrouwe van alle Volkeren. Daar zullen de volkeren door deze beeltenis de Vrouwe van alle Volkeren leren kennen en haar vragen onder deze titel de eenheid te verkrijgen en de eenheid onder de volkeren. Deze beeltenis zal het laatste mariale dogma vooruitgaan. Deze beeltenis zal vooruit komen in Amsterdam. Voor de verspreiding zal zorg dragen uw leidsman en ieder die mee kan werken. Het moet één grote gemeenschap worden, waarvan Ik de leiding geef aan de Dominicaner paters. Laten zij toch beseffen wat Ik hun in handen geef.” De Vrouwe zorgt voor alles Dan wacht de Vrouwe weer. Ik zeg tegen haar dat ik bang ben deze boodschap door te geven, maar Zij glimlacht en zegt: “Kind, wees niet bang deze boodschap bekend te maken. Gij zijt het werktuig. De Vrouwe zorgt voor alles.” En dan zie ik de Vrouwe langzaam weggaan.

47ste Boodschap

11 oktober 1953

Verwording, rampen en oorlog Ik zie de Vrouwe staan. Zij zegt: “Maria, de Vrouwe van alle Volkeren, wordt vandaag gezonden om de wereld, de Kerk van Rome en alle volkeren nogmaals te waarschuwen voor verwording, rampen en oorlog. De wereld leeft in verwording. Rampen zullen nog komen. De volkeren leven nog steeds in oorlog.” De Vrouwe zal de vrede brengen Dan kijkt de Vrouwe voor zich heen en zegt heel langzaam en duidelijk: “Het jaar 53, dat is het jaar waarin de Vrouwe van alle Volkeren gebracht moet worden in de wereld.” Nu zegt Zij weer lange tijd niets, daarna vervolgt Zij: “De Vrouwe van alle Volkeren zal de wereld vrede mogen brengen. Zij moet echter onder deze titel daarom gevraagd worden. De Vrouwe van alle Volkeren zal de Kerk van Rome bijstaan. De Kerk van Rome, de Gemeenschap, zal vragen aan Maria, Moeder van de Heer Jezus Christus, onder deze nieuwe titel ‘de Vrouwe van alle Volkeren’. Zij zullen mijn gebed voor verwording, rampen en oorlog bidden en brengen onder alle volkeren. Ik zal de Kerk van Rome, de Gemeenschap, helpen. De volkeren zullen mij vragen onder deze titel.” De Verlosser en de Medeverlosseres van alle volkeren Dan kijkt de Vrouwe weer lange tijd voor zich heen. Daarna zegt Zij duidelijk en met nadruk: “De Heer is de Verlosser van alle volkeren. Maria, de Moeder, was van de aanvang af uitverkoren als de Medeverlosseres. Zij werd Medeverlosseres bij het heengaan van de Heer Jezus Christus tot de Vader. Zij is Middelares en Voorspreekster geworden van alle volkeren.” De Vrouwe wacht weer even en zegt dan: “Omdat Maria bestemd was als Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster, komt Zij nu in deze tijd als de Vrouwe van alle Volkeren. Omdat Maria de titel krijgt van Vrouwe van alle Volkeren, is Zij gekomen onder deze titel op verschillende plaatsen in verschillende landen.” Bestemd voor de wereld Dan kijkt de Vrouwe voor zich heen en zegt: “De Vrouwe die de vrede moet brengen, kwam en gaf haar gebed in het land waar satan regeerde. (51) De Vrouwe die de vrede komt brengen, gaf haar woorden door het werktuig uit een land waar immer vrede gewenst werd. (52) De Vrouwe van alle Volkeren is niet bestemd voor één land, voor één plaats, maar is bestemd voor de wereld, de volkeren. Deze beeltenis echter zal komen in Amsterdam en wel aan het einde van 53. Het zal voorlopig gebracht worden in een kapel of kerk. Later wordt het overgebracht in de kerk van de Vrouwe van alle Volkeren. Mijn aanwijzingen daarover heb Ik reeds gegeven en ze zullen stipt worden opgevolgd. De Vrouwe van alle Volkeren zal nog enkele boodschappen brengen. Haar tijd is bijna ten einde.” De bekroning van Maria Nu wacht de Vrouwe even en zegt dan heel duidelijk en langzaam: “Dan begint het grote werk: de bekroning van Maria, de dogmaverklaring van Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster. Laat echter eerst de Kerk en de volkeren Maria onder haar nieuwe titel vragen en bidden haar gebed, om daardoor de verwording, rampen en oorlog afgewend te krijgen uit deze wereld. Als zij dit doen, dan zullen de volkeren in Europa na 54 een zucht slaken van verlichting.” En nu kijkt de Vrouwe over de aardbol waarop Zij staat en zegt: “Dan komt de grote wereldtaak.” De zwarte en de blanke schapen Dan kijkt de Vrouwe om zich heen en zegt, terwijl Zij op de schapen wijst: “Kijk naar mijn zwarte schapen.” Ik zie dan heel veel zwarte schapen. Daarvan gescheiden zie ik aan de andere kant blanke schapen. De Vrouwe zegt waarschuwend en met grote ernst: “Blanke schapen, past op. Nog is de tijd gekomen waarin gij allen kunt meewerken om de eenheid te krijgen.” Terwijl Zij dit zegt, zie ik die twee groepen schapen veranderen in twee groepen mensen, zwarten en blanken, die van elkaar gescheiden staan. De bekroning van de Moeder van de Heer Dan zegt de Vrouwe: “Kerk van Rome, de Vrouwe van alle Volkeren zal nog maar slechts enkele malen komen. Zij waarschuwt nog steeds voor de valse profeten. Leest aandachtig de boodschappen die de Vrouwe u bracht. Sacrista van de paus, geef deze boodschappen door.” De Vrouwe zegt dit met grote nadruk. En nu steekt de Vrouwe haar vinger op alsof Zij waarschuwt en zegt: “Heilige Vader, (53) gij hebt een grote taak te vervullen voordat gij komt onder de Onzen. Nogmaals zegt de Vrouwe u: voer toch door de plannen die gij uitgewerkt hebt. Zorg voor het laatste dogma, de bekroning van de Moeder van de Heer Jezus Christus, Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster. Gij zult in 54 deze nieuwe titel brengen onder de volkeren. Zorg voor die landen waar de Heer Jezus Christus wordt vervolgd. Dit kan en zal worden een grote wereldactie, waarboven Maria zal staan als de Vrouwe van alle Volkeren. Ik help; Ik zal door mijn Heer de wereld en de volkeren mogen helpen.” Maria neemt de verantwoording Dan gaat de wijsvinger omlaag en staat de Vrouwe weer in de bekende houding. Zij wacht even en zegt dan: “En nu spreek Ik tot je bisschop: gij zult begrijpen waarom Ik spreek tot de Heilige Vader en de sacrista. Deze actie is niet voor één land, deze actie is voor alle volkeren.” Terwijl de Vrouwe dit zegt, zie ik eerst ons land, Nederland, liggen. De Vrouwe schudt dan het hoofd van ‘nee’. Daarna zie ik de hele wereld voor mij en daarop al die volkeren. De Vrouwe zegt: “Helpt gij echter in uw land voor de verspreiding van dit gebed en om deze boodschappen te verspreiden. De verantwoording neemt Maria. Gij weet dat Zij gezegd heeft dat deze beeltenis zal komen onder de leiding van Dominicaner paters. Gij weet dat Zij gezegd heeft dat de gaven zullen gebruikt worden niet alleen voor de Dominicanen, maar ook voor alle kerkelijke noden. Breng Maria als de Vrouwe van alle Volkeren in uw land. Van daaruit zal de grote wereldactie beginnen. De tijd is nu gekomen en zeer kort. Maria staat daar als de Moeder die haar kinderen wil helpen. Vraag en Zij zal u helpen onder deze nieuwe titel.” Nu gaat de Vrouwe langzaam weg.

48ste Boodschap

3 december 1953

De krachten der hel Terwijl ik voor de beeltenis bid, komt de Vrouwe ineens tot leven. Het is alsof Zij uit het schilderij stapt en dan zie ik haar zoals altijd, met een geweldig licht om haar heen. Ik hoor haar duidelijk en met ernst zeggen: “Vrees niets. Bij het inluiden van het mariale jaar was het mijn bedoeling dat deze beeltenis nog hier (54) zou zijn. Daarna zal het naar Amsterdam gaan.” Nu wacht de Vrouwe even en kijkt voor zich heen. Dan voel ik iets ontzettend akeligs om de Vrouwe heen komen. Zij zegt: “De krachten der hel zullen losbreken.” Het is dan of ik om haar heen gedonder hoor en vreselijk geraas. Maar dan glimlacht de Vrouwe en zegt: “Zij zullen echter de Vrouwe van alle Volkeren niet verslaan.” Terwijl de Vrouwe deze woorden zegt, komt er aan alle kanten zo’n enorm hel licht om haar heen dat het pijn doet aan mijn ogen. 49. Zie appendix I. 50. Terwijl de Vrouwe dit zegt, ziet de zieneres een paus, maar het is niet paus Pius XII. 51. Het gebed werd aan de zieneres gegeven terwijl zij in Duitsland verbleef. 52. Nederland. 53. Bij deze woorden van de Vrouwe zag de zieneres heel duidelijk paus Pius XII voor zich staan. 54. De zieneres ontving deze boodschap in Duitsland, waar het schilderij van de Vrouwe zich, aan het begin van het nieuwe kerkelijk jaar, nog steeds bevond. Eind december 1953 werd het overgebracht naar Amsterdam en voorlopig geplaatst in de pastorie van de St. -Thomaskerk, een Dominicaner kerk aan de Rijnstraat (zie ook appendix II). Het jaar 1954 was door paus Pius XII uitgeroepen tot mariaal jaar, omdat honderd jaar eerder, in 1854, het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis was afgekondigd.

< VORIGE

VOLGENDE >

de Vrouwevan Alle Volkeren