55V - sept 2021

De Boodschappen

Jaartal 1954

49ste Boodschap

4 april 1954

De oude gedachten Ik zie de Vrouwe staan met een zeer ernstig gezicht. Zij zegt tegen mij: “Daar ben Ik weer. Luister goed! Van de aanvang af was de Dienstmaagd des Heren uitgezocht om de Medeverlosseres te zijn. Zeg tegen uw theologen dat zij alles kunnen vinden in de boeken.” Ik zie nu een oude bibliotheek met heel veel boeken. Daar wijst de Vrouwe mij op. Zij wacht even en glimlacht voor zich heen, alsof Zij inwendig plezier heeft. Bijna fluisterend zegt Zij: “Ik breng geen nieuwe leer. Ik breng nu de oude gedachten.” De Onbevlekte Ontvangenis Nu wacht de Vrouwe weer en dan zegt Zij: “Omdat Maria Medeverlosseres is, is Zij ook Middelares, is Zij ook Voorspreekster. Niet omdat Zij is de Moeder van de Heer Jezus Christus alleen, maar - let goed op - omdat Zij is de Onbevlekte Ontvangenis. Theologen, Ik vraag u: hebt gij nog bezwaren tegen dit dogma? Gij zult deze woorden en gedachten kunnen vinden. Ik vraag u te werken voor dit dogma. Nee, vreest niets! Er zal zich een strijd ontketenen. Zij, de anderen, zullen u aanvallen, maar de eenvoud van dit dogma ligt in deze laatste gedachten die Maria, de Vrouwe van alle Volkeren, u vandaag geeft. Strijdt en vraagt om dit dogma. Het is de bekroning van uw Vrouwe.” De Vrouwe zegt dit alles met klem op bijna elk woord. De Vrouwe en de Heilige Geest. De apostelen Dan kijkt Zij lange tijd voor zich heen. Zij heeft een eigenaardige uitdrukking op haar gezicht; het is alsof Zij lijkt op Maria van heel vroeger, toen Zij nog in de wereld was. Dan zegt Zij: “De Vrouwe, de Dienstmaagd des Heren, werd uitgezocht en bevrucht door de Heilige Geest.” Nu wacht de Vrouwe en ik zie rondom haar een waas, een lichtende sluier komen. Dan zegt Zij heel langzaam: “De Vrouwe werd uitgezocht. Zij zou ook tegenwoordig zijn bij de ontvangenis van de Heilige Geest. De Heilige Geest moest komen over de apostelen,” en met nadruk zegt de Vrouwe terwijl Zij haar vinger opsteekt: “de eerste theologen! Daarom heeft de Heer gewild dat zijn Moeder daarbij tegenwoordig was. Zijn Moeder, de Vrouwe van alle Volkeren, werd bij het heengaan van haar Zoon de Vrouwe van alle Volkeren, de Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster ten getuige van één apostel, één theoloog. Hij immers moest zorgen voor de Moeder. Zij moest zorgen voor haar apostelen.” Terwijl de Vrouwe dit laatste zegt, zie ik eerst iemand uit vroeger tijden naast haar staan, een nog jonge man met een lang kleed. Daarna is die persoon weg en zie ik verschillende geestelijken om haar heen staan. Sluitsteen van de mariale gedachten Nu kijkt de Vrouwe mij aan en zegt met nadruk: “Het is de laatste keer dat de Vrouwe over dit dogma spreekt. Zij komt terug, maar voor andere dingen. Zeg echter tegen uw theologen dat zij nu alles in handen hebben. Zij moeten nu de Heer Jezus Christus zijn wil vervullen. Dit dogma moet komen als een sluitsteen van de mariale gedachten. Zeg tegen de theologen dat de Vrouwe van alle Volkeren dit zal vervuld zien.” De paus. De sacrista Nu spreidt de Vrouwe haar handen uit en het is alsof Zij ze beschermend boven iets houdt. Ik zie dan de Heilige Vader, paus Pius XII. De Vrouwe zegt: “De Heilige Vader zal Ik bijstaan. Let goed op mijn woorden. Hij zal de kracht nog krijgen om alles klaar te maken. Er zullen veel veranderingen komen.” Ik zie nu duidelijk de Vrouwe boven de St. Pieter staan en het is alsof alles daar ronddraait. De Vrouwe zegt: “Laat de Heilige Vader zijn grootse plan uitvoeren, zo snel als hem mogelijk is. Zeg hem dat de Vrouwe van alle Volkeren hem geholpen heeft en zal bijstaan met de kracht die hij nodig heeft. De Heilige Vader weet reeds alles. Wat hij nodig heeft aan krachten, zal de Vrouwe hem geven.” De Vrouwe kijkt nu heel meewarig naar paus Pius XII. Heel zacht en bijna medelijdend zegt Zij: “Hij weet wat hij heeft.” Dan brengt de Vrouwe haar handen weer in de bekende houding en zegt met nadruk: “Zeg tegen de sacrista dat alles goed komt. Hij zal handelen en doorzetten in deze zaak, zoals de Vrouwe dat van hem vraagt.” Boodschap voor de bisschop Nu kijkt de Vrouwe mij weer aan en glimlacht. Terwijl Zij met de vinger heen en weer gaat, zegt Zij: “Dan komt uw bisschop. Gij zult hem vragen of hij bekend maakt het gebed en de boodschappen.” Ik zie dan een bisschop, ik weet niet welke. Ik zeg tegen de Vrouwe: “Dat zal hij niet doen; ik ben zo bang om dat te moeten zeggen.” De Vrouwe kijkt mij medelijdend aan en glimlachend zegt Zij: “Niet bang zijn, kind, maar eenvoudig dit vragen. Zeg hem dat de tijd nu gekomen is. Hij kan toestemmen dat het mijn gebed is. Hij kan toestemmen dat de kerk komen mag. De tekenen zitten in mijn woorden, zeg hem dat. Zeg hem ook dat de Vrouwe haar beeltenis in het openbaar nu gebracht wil hebben en de woorden erbij dat het gebed komt van zijn Moeder Maria, die ook zijn Vrouwe van alle Volkeren wil zijn. Zeg hem: Maria neemt de volle verantwoording hiervan. Ik zal later nog meer tekenen geven als mijn woorden zullen verstommen. Ik zal terugkomen en spreken voor de volkeren. Dit alles moest voorafgaan.” De hand van satan Dan kijkt de Vrouwe zeer ernstig voor zich uit. Het is alsof ik om de wereldbol waarop Zij staat zware wolken heen zie trekken, terwijl de wereldbol hard in de rondte draait. De Vrouwe wijst naar die bol en zegt heel droevig: “Zie naar de wereld. Let goed op wat Ik u zeggen zal.” Nu houdt de Vrouwe haar rechterhand omhoog, geopend naar mij toe. Ik zie daarin een grote dobbelsteen liggen. De Vrouwe gaat dan met die hand als het ware schommelend over de wereldbol. Ineens verandert dat beeld. Ik zie nu een heel andere hand, meer een soort klauw, die mij een nare, akelige indruk geeft. Ook in die klauw ligt een dobbelsteen. De Vrouwe zegt: “De hand van satan gaat over heel de wereld, met daarin een dobbelsteen. Weet gij, Kerk, Gemeenschap, wat dit betekent? Nog is satan de vorst van deze wereld. Hij houdt vast wat hij kan. Daarom moest nu de Vrouwe van alle Volkeren komen in deze tijd. Zij immers is de Onbevlekte Ontvangenis en daardoor de Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster. Deze drie gedachten in één. Theologen, hoort gij het goed?” En het is alsof de Vrouwe iets, wat in drieën is, in elkaar schuift tot één. Dan zegt Zij: “De Vrouwe moest nu haar gebed brengen over deze satanse wereld. De Heilige Geest immers moet nog komen over de volkeren. Begrijpt deze boodschap goed. Bidt dan, volkeren, mijn gebed opdat de Heilige Geest werkelijk en waarachtig zal komen.” Bij deze laatste zin hield de Vrouwe de handen gevouwen omhoog, alsof Zij de mensen voordeed hoe ze moesten bidden. Offer en strijd Dan wacht de Vrouwe weer en Zij kijkt mij nu zeer ernstig en toch met een glimlach aan. Zij zegt: “En gij, kind, gij hebt angst om dit alles door te geven? Dan zegt de Vrouwe tegen je: laat ze komen met al hun noden, geestelijk en lichamelijk. De Vrouwe is daar en brengt ze terug en zal ze helpen. Maak van jouw leven een offer. Zeg tegen je leidsman dat de Heer immer het zwakke uitzoekt voor zijn grootse plannen. Laat hij gerust zijn.” Dan kijkt de Vrouwe in de verte en zegt: “En tot alle anderen: werkt toch door, strijdt toch voor de Vrouwe van alle Volkeren, die moet komen in deze tijd. Ik zal ze helpen.” “Ik kom terug op 31 mei.” En dan gaat de Vrouwe heel langzaam weg.

50ste Boodschap

31 mei 1954

(Maria Middelares aller Genaden) Vraag om dit dogma “Daar ben Ik weer. De Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster staat nu voor u. Deze dag heb Ik uitgezocht, op deze dag zal de Vrouwe haar bekroning krijgen. Theologen en apostelen van de Heer Jezus Christus, luistert goed. De uitleg van het dogma heb Ik u gegeven. Werkt en vraagt om dit dogma. Gij zult de Heilige Vader smeken om dit dogma. De Heer Jezus Christus heeft grote dingen gedaan en zal nog meer geven aan u allen in deze tijd, in deze twintigste eeuw.” Op deze datum “Op deze datum zal de Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster als de Vrouwe van alle Volkeren haar officiële titel krijgen. Let wel, deze drie gedachten in één gebaar. Deze drie.” Nu laat de Vrouwe mij drie vingers zien. Met de andere hand maakt Zij een beweging om zich heen en dan komt er als het ware een waas, een lichtende sluier om haar heen. “En nu laat Ik deze drie gedachten zien aan je theologen, deze drie gedachten in één gebaar. Ik zeg dit tweemaal omdat er zijn die één gedachte willen. De Heilige Vader zal hierin toestemmen. Gij echter zult hem helpen daarnaar toe. Begrijpt dit alles goed.” De dag van de bekroning van de Vrouwe Nu is het alsof ik ineens met de Vrouwe boven de koepel van een grote kerk sta. Terwijl we naar binnen gaan, hoor ik de Vrouwe zeggen: “Ik neem je mee hier naar toe. Vertel wat Ik je laat zien en horen.” We zijn nu in een heel grote kerk, in de St. Pieter. Ik zie daar allemaal kardinalen en bisschoppen bijeen. Dan komt de paus (55) binnen. Hij wordt gedragen op een soort stoel, maar later loopt hij. Mensen juichen, het koor zet in. Nu spreekt de Heilige Vader iets uit in een taal die ik niet versta, terwijl hij de twee vingers opsteekt. Dan ineens staat de Vrouwe weer op de aardbol. Zij glimlacht en zegt: “Zo, kind, heb Ik je laten zien wat de Heer Jezus Christus zijn wil is. Deze dag zal de bekroning worden van zijn Moeder, de Vrouwe van alle Volkeren, die eens Maria was.” En de Vrouwe bleef bij haar apostelen De Vrouwe blijft nu staan zonder iets te zeggen, terwijl Zij heel diep in de verte staart. Dat duurt even en dan zegt Zij: “En de Vrouwe bleef bij haar apostelen tot de Geest kwam.” Terwijl Zij dit zegt, heeft Zij weer die eigenaardige verandering op haar gezicht; het is alsof Zij spreekt vanuit vroeger tijd. Ik zie geestelijken en andere mensen om haar heen staan, terwijl Zij zegt: “Zo ook mag de Vrouwe komen bij haar apostelen en volkeren van heel de wereld, om hun de Heilige Geest weer en opnieuw te brengen. Immers, voor grote beslissingen moet altijd de ware, Heilige Geest aangeroepen worden.” Nu wacht de Vrouwe weer even en dan zegt Zij heel indrukwekkend, met zachte stem: “En Maria bleef bij haar apostelen.” Ik zie dan de Vrouwe zitten in een zaal met om haar heen mensen uit vroeger tijden, met lange gewaden aan. De zaligprijzing Dan kijkt de Vrouwe voor zich heen als in de verte en zegt heel duidelijk en langzaam: “Mijn voorzegging ‘Van nu af zullen alle volkeren mij zalig prijzen’ gaat, als het dogma is uitgesproken, nog meer in vervulling dan ooit. De Heilige Vader kent zijn tijd. Hij zal, voordat hij opgenomen wordt bij de Onzen, dit klaarmaken en vervullen. Op deze dag zullen alle volkeren mij zalig prijzen. Ik ben gekomen op deze datum opdat zij…” - en de Vrouwe wijst om zich heen - “zullen getuigen dat werkelijk en waarachtig de Vrouwe van alle Volkeren dit heeft gezegd.” Het teken van de Vrouwe van alle Volkeren “Ik heb gezegd: Kerk van Rome, nog slechts enkele malen zal Ik komen. Daarmee wilde de Vrouwe van alle Volkeren u zeggen: nog slechts enkele malen voor de dogmaverklaring. Let daar goed op. En nu komt het teken: de Vrouwe van alle Volkeren mag onder deze titel elk jaar bij haar kinderen, bij haar apostelen, bij alle volkeren komen.” Het woord, de stem van hun Moeder “Ik ben in allerlei vorm tot de wereld gekomen.” Nu kijkt de Vrouwe op de wereldbol en schudt met een droevig gezicht het hoofd. “Nu vraag Ik: heeft dit wat gedaan? De Heer Jezus Christus wil nog een grote gunst geven aan de wereld en dat is het woord, de stem van hun Moeder, de Vrouwe van alle Volkeren. Door dit werktuig in een klein land dat op de helling staat, zal de Vrouwe van alle Volkeren elk jaar haar moederlijke vermaningen en troost geven. Later zal dit overgaan. Kind, zij zullen je geloven. Ik ben daar. Ik zal je bijstaan en helpen. De beeltenis moet komen in het openbaar. Vraag dit aan je bisschop. Hij zal toestemmen dat de beeltenis gebracht wordt. (56) Hij zal toestemmen dat de kerk, welke Ik heb laten zien, komen zal. Allen zullen daarvoor strijden. Zeg dat je leidsman. Ik zal hem helpen, zo ook de anderen. Het is mijn gebed, zeg dat aan je bisschop. Hij zal toestemmen daarin. Nee kind, wees niet bevreesd.” Na het dogma de vrede Nu kijkt de Vrouwe weer voor zich heen en het duurt even voor Zij verder zegt: “Van nu af zullen alle volkeren mij zalig prijzen. De Vrouwe van alle Volkeren wenst eenheid in de ware, Heilige Geest. De wereld wordt omhangen met een valse geest, met satan. Als het dogma, het laatste dogma in de mariale geschiedenis, is uitgesproken, dan zal de Vrouwe van alle Volkeren de vrede, de ware vrede geven over de wereld. De volkeren echter moeten bidden mijn gebed, met de Kerk. Zij zullen weten dat de Vrouwe is gekomen als Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster. Het zij zo. Ik kom terug zoals Ik beloofd heb vandaag, maar in het openbaar.” Ik schrik daar geweldig van maar de Vrouwe zegt: “Nee, kind, vrees niets. Het zij zo.” Knielt diep voor uw Schepper neer De Vrouwe wacht een lange tijd en begint dan weer te spreken: “Nu spreek Ik tot de volkeren van heel de wereld. Knielt, apostelen en volkeren, neer voor uw Heer en Schepper en weest dankbaar. De wetenschap dezer wereld heeft de mensen de dankbaarheid leren vergeten. Zij kennen niet meer hun Schepper. Volkeren, weest toch gewaarschuwd. Knielt diep voor uw Schepper neer.” De Vrouwe zegt dit met geweldige eerbied en devotie. Zij valt op haar knieën en buigt het hoofd zo diep dat Zij bijna de grond raakt. “Vraagt zijn barmhartigheid en Hij is barmhartig. Geeft Hij u in deze tijd daar geen bewijs van? De Vader, de Zoon en de Heilige Geest zij met u alle dagen van uw leven. De Vader en de Zoon brenge u de Vrouwe van alle Volkeren.” Alle mensen “Wie of wat ge ook zijt, Ik mag voor u zijn: de Moeder, de Vrouwe van alle Volkeren.” De Vrouwe kijkt dan heel in de verte alsof Zij zoekt naar mensen. Het is alsof Zij werkelijk alle mensen naar zich toe wil trekken, mensen die tot onze kerk behoren, mensen die niet tot onze kerk behoren en zelfs mensen die tot geen enkele kerk behoren. “Zorgt toch, volkeren, dat zij die in nood zijn - en dan bedoel Ik ook geestelijke nood - gebracht worden bij de Vrouwe. Werkt onder de anderen met mijn gebed.” De Vrouwe wacht even en zegt dan: “De Vrouwe zal terugkomen elk jaar.” En dan gaat Zij langzaam weg. 55. In het commentaar van 1966 verklaarde de zieneres nog steeds niet te weten wie deze paus was. 56. Na een aanvankelijke weigering werd later toch toestemming gegeven het schilderij in het openbaar te plaatsen. Op 19 december 1954 werd het schilderij van de Vrouwe van alle Volkeren op plechtige wijze geïnstalleerd in de St.-Thomaskerk in de Rijnstraat. Zie ook appendix II.

< VORIGE

VOLGENDE >

de Vrouwevan Alle Volkeren