55V - sept 2021

De Boodschappen

Jaartal 1955

51ste Boodschap

31 mei 1955

(Maria Koningin van Hemel en Aarde) De Vrouwe verschijnt in het openbaar ’s Morgens tijdens de heilige Mis hoor ik ineens de stem van de Vrouwe zeggen: “Ik kom vandaag. Ga naar de kapel.” ’s Avonds is er Lof en de kerk is overvol. Bij het vijfde glorievolle geheim hoor ik de stem van de Vrouwe weer zeggen: “Ga naar de kapel.” Maar omdat de kerk zo vol is, durf ik niet te gaan en blijf zitten. Een hel licht komt van achter uit de kapel door de kerk heen. Ik schrik daar ontzettend van. Nu hoor ik ineens de stem van de Vrouwe heel duidelijk, vlak bij mijn oor. Ik hoor haar zeggen: “Sta op!” Het klinkt als een bevel zodat ik van schrik opsta en naar achteren loop. Ik heb het gevoel alsof ik zweef. Als ik in de kapel, waar het schilderij hangt, aankom, zie ik daar een zee van licht. Ik kniel neer op de stenen vloer. Ineens komt uit dat licht de Vrouwe naar voren, mooier dan ik haar ooit heb gezien. Zij zegt: “Bid mijn gebed.” Maar ik ben zo vreselijk ontroerd en onder de indruk van alles dat ik niet kan spreken. Ik zeg dit inwendig ook aan de Vrouwe. Dan glimlacht Zij en zegt voor de tweede keer: “Bid mijn gebed.” En Zij begint dan zelf voor te bidden: “Heer Jezus Christus . . .” Ineens krijg ik mijn stemgeluid terug en kan ik haar weer nazeggen. Zij laat mij dan verder bidden. De Vrouwe spreekt de volkeren toe Daarna wacht de Vrouwe even en kijkt voor zich uit. Dan begint Zij te spreken: “Ik sta hier als de Vrouwe van alle Volkeren, de Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster.” De Vrouwe wacht weer even en kijkt voor zich heen. Dan zegt Zij, alsof Zij over mij heen tot een onzichtbare mensenmassa spreekt: “De belofte heb Ik gegeven om vandaag te komen, op de 31e mei. De Moeder, de Vrouwe van alle Volkeren staat hier voor u. Zij wil vandaag de volkeren toespreken. Luistert goed naar mijn woorden. Ik kom om de volkeren te waarschuwen. Satan is nog niet verdreven. Volkeren, weest gewaarschuwd voor de valse profeten. De Vrouwe van alle Volkeren mag komen elk jaar. Zij heeft beloofd haar teken te zullen geven. Dit teken is nu gebracht. Ik heb gezegd: Ik kom terug, maar in het openbaar.” Terwijl de Vrouwe dan op mij wijst, zegt Zij: “Welaan dan volkeren, dit werktuig hoort de stem van de Vrouwe opdat Zij u haar woord mag brengen.” Zij zal satan verslaan De Vrouwe wacht weer even en zegt dan: “Nog is satan niet verdreven. De Vrouwe van alle Volkeren mag nu komen om satan te verdrijven. Zij komt verkondigen de Heilige Geest. De Heilige Geest zal nu eerst over deze aarde komen. Gij echter zult mijn gebed, dat Ik aan de wereld gegeven heb, bidden. Gij zult elke dag en ieder moment denken aan het gebed dat de Vrouwe van alle Volkeren gaf aan deze wereld, in deze tijd. Hoe erg satan regeert, weet God alleen. Hij zendt nu tot u, tot alle volkeren, zijn Moeder, de Vrouwe van alle Volkeren. Zij zal, zoals voorzegd is, satan verslaan. Zij zal haar voeten zetten op de kop van satan.” De Drieëenheid Dan zegt de Vrouwe heel bezorgd: “Volkeren, laat u niets voorpraten door valse profeten, luistert alleen naar Hem, naar God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Immers, dezelfde Vader is dezelfde Zoon. Dezelfde Vader en Zoon is dezelfde Heilige Geest.” De Vrouwe zegt dit heel langzaam. God zal zijn Moeder verhoren Nu wacht de Vrouwe lange tijd en dan zegt Zij: “Gij zult nog veel meemaken in deze eeuw. Gij, volkeren van deze tijd, weet toch dat gij staat onder de bescherming van de Vrouwe van alle Volkeren. Roept haar aan als Voorspreekster, vraagt haar om alle rampen af te wenden. Vraagt haar, de verwording uit deze wereld te verbannen. Van verwording komen rampen, van verwording komen oorlogen. Gij zult door mijn gebed vragen dit van deze wereld af te wenden. Gij weet niet hoe groot en hoe voornaam dit gebed is bij God. Hij zal zijn Moeder verhoren als Zij wil zijn uw Voorspreekster.” Vertrouwt op uw Moeder Weer wacht de Vrouwe lange tijd. Dan zegt Zij zeer bezorgd: “Er zullen grote dingen gaan gebeuren. Gij, jeugd, gij zult grote veranderingen meemaken. Het is de Vrouwe van alle Volkeren die u dit zegt. Zij zal u beschermen. Zij zal staan in deze tijd ... in deze tijd, in deze wereld, over alle volkeren als de Vrouwe. De tijd zal komen van grote uitvindingen. Onrustbarende uitvindingen zullen komen, zodat zelfs uw herders verbaasd zullen staan en zeggen: wij weten het niet meer. Let dan op deze woorden die de Vrouwe u op 31 mei heeft gezegd. De Vader weet en laat toe alles wat in de wereld gaat gebeuren. Weet wel, de Heilige Geest is meer nabij dan ooit. De Heilige Geest komt nu eerst als gij daarom bidt. Van de aanvang af was Hij reeds. Nu echter is de tijd gekomen. De wereld weet niet meer hoe en waarheen. Welaan dan volkeren, vertrouwt op uw Moeder die toch nooit haar kinderen heeft verlaten. Zij mag komen onder deze nieuwe titel: Medeverlosseres, Middelares, Voorspreekster.” De Vrouwe zal haar zegen geven “Vraagt toch aan uw Heilige Vader dat hij dit dogma zal uitspreken dat de Vrouwe verlangt.” Nu zie ik ineens dat de Vrouwe haar handen met een sierlijke beweging bij elkaar brengt. Zij houdt op met spreken en maakt mij met haar ogen attent op wat er in de verte gebeurt. Op dat moment krijg ik mijn natuurlijke gehoor terug en hoor ik de altaarbellen voor de zegen met het Allerheiligste. Met een innig devote uitdrukking op haar gezicht kijkt de Vrouwe in de richting van het altaar. Het is alsof er een stralend licht over haar heen komt en Zij samen met ons allemaal de zegen ontvangt. Na de zegen gaat de Vrouwe heel rustig verder met haar boodschap: “Als het dogma is uitgesproken, dan zal de Vrouwe van alle Volkeren haar zegen geven, dan zal de Vrouwe van alle Volkeren de vrede geven. Zij zal u helpen als het dogma is uitgesproken.” Terug tot het offer “Grote dingen staan te gebeuren. De wereld is in verwording. Volkeren, denkt toch om het dagelijks wonder dat de Heer Jezus Christus u schonk. Hij heeft u dit gegeven opdat gij het dagelijks zult beleven. Weet gij wel wat gij verzuimt? Volkeren, Ik heb gezegd: Ik kom de volkeren vermanen en troost geven aan mijn kinderen, de apostelen en alle volkeren. Welaan dan, de Vrouwe is nu gekomen. Gij zult uw kinderen brengen naar de Heer Jezus Christus. Gij zult ze weer leren te bidden, zoals de Vrouwe van alle Volkeren u leert bidden haar gebed. De Vrouwe vraagt aan u, ouders: leert uw kinderen dit gebed. Brengt uw kinderen terug tot het offer, brengt uw volkeren terug tot het offer. En als Ik zeg ‘de volkeren’, dan bedoel Ik mijn blanke en vooral mijn zwarte schapen die rondom mij staan. Denkt toch, blanken, om de zwarte volkeren. Zij moeten gebracht worden bij de Heer Jezus Christus, zij moeten gebracht worden bij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.” Het Rijk Gods “Als gij begint de Heilige Vader te vragen om het dogma, dan zal de Vrouwe haar belofte vervullen en zal de ware vrede komen. Ware vrede, volkeren, dat is het Rijk Gods. Het Rijk Gods is meer nabij dan ooit, begrijpt deze woorden goed. Het is wezenlijk en waarachtig de Moeder, de Vrouwe van alle Volkeren, die u dit zegt. Mijn vermaningen: luistert niet naar valse profeten, luistert alleen naar uw herders, naar uw voorgangers, naar de stem van uw geweten ... naar een Hoger Wezen. En dit zeg Ik voor hen die niet de ware Kerk aanhangen.” Nu heft de Vrouwe haar vinger op en zegt met klem: “Gij, mensen van de Kerk van Rome, beseft toch uw grote, uw grote geluk. Weet toch wat het zeggen wil, tot de Kerk van Rome te behoren. Handelt gij wel in die zin?” De volkeren verenigd rondom haar troon “Uw Moeder, de Vrouwe van alle Volkeren, mag één keer per jaar tot u komen onder deze nieuwe titel. Later zal dit overgaan. Begrijpt deze woorden goed als Ik zeg: gij zult zorgen dat elk jaar om deze troon, bij deze beeltenis, de volkeren verzameld worden.” Terwijl de Vrouwe nog in dat prachtige licht staat, zie ik plotseling de kapel met het schilderij van de Vrouwe. Eromheen komen hele groepen mensen staan, heel veel vreemde volkeren. De Vrouwe zegt: “Dit is de grote gunst die Maria, Miriam of de Vrouwe van alle Volkeren, aan de wereld schenken mag.” Gij zijt verantwoordelijk “Zij zal terugkomen, heb Ik gezegd. Zij zal haar apostelen toespreken. Volkeren, dan spreekt de Vrouwe u eerst toe. Helpt uw apostelen, maakt het ze niet zo zwaar. Brengt uw kinderen weer als offer voor de Heer. Apostelen van de Heer Jezus Christus, uw Vrouwe begrijpt u, uw Vrouwe zal u helpen in alle moeilijkheden, uw Vrouwe zal u bijstaan. Vraagt toch in haar naam aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die nu meer zal komen dan ooit. Het Rijk Gods is meer nabij dan ooit, heb Ik gezegd. Volkeren, weet gij wel wat dat gaat betekenen? Weet gij wel, volkeren, dat gij verantwoordelijk zijt? Gij, hogeren in deze wereld, misleidt uw kinderen niet, misleidt de minsten der mijnen niet. Gij zijt verantwoordelijk bij uw Heer Jezus Christus.” En nogmaals zegt de Vrouwe met klem: “Gij zijt verantwoordelijk.” De Vrouwe bidt u “Ik heb zojuist gezegd: er zullen onrustbarende uitvindingen gedaan worden. God laat dit toe, maar gij, volkeren, gij kunt zorgen dat dit niet tot onheil komt. Gij, volkeren, Ik bid u ... De Vrouwe bidt u, hoort dit goed. Nooit heeft de Moeder van God u gebeden ...” Nu wacht de Vrouwe weer en dan zegt Zij: “Opdat gij niet tot onrustbarende dingen zult komen, volkeren, nu, vandaag bidt de Vrouwe u: vraagt toch aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dat Hij zijn volk zal beschermen, dat Hij zijn volk weer zal brengen in eenheid. In eenheid moet het volk komen, één zijn en daarboven: de Vrouwe van alle Volkeren. Eén Gemeenschap, volkeren; Ik druk hier op deze woorden: één Gemeenschap!” Eén Gemeenschap “Denkt om de toekomst.” En nu is het alsof de Vrouwe lachend zegt: “Nee, de Vrouwe zegt niet: denkt om uw materiële toekomst. Versta goed waarom Ik komen mag op deze grote dag. Deze grote dag heeft de Heer Jezus Christus uitgezocht voor de Vrouwe van alle Volkeren. Zij mag haar volkeren in eenheid brengen. Zij mag haar volkeren in één grote Gemeenschap brengen. Alle volkeren in één Gemeenschap, daarvoor heeft deze wereld, deze tijd, die Ik herhaaldelijk heb aangekondigd, te zorgen. Herhaaldelijk heb Ik in het verborgene gesproken over deze tijd. Welaan dan, volkeren, deze tijd is aangebroken. Nog is satan niet verdreven, maar gij moet daarvoor zorgen, gij volkeren van de Kerk van Rome.” Nu heft de Vrouwe weer waarschuwend haar vinger op en zegt met ernst: “Denkt om uw sacramenten, zij bestaan nog. Volkeren, brengt anderen door uw voorbeeld tot Hem, tot het dagelijks wonder, tot het dagelijks offer.” Uw Moeder is u voorgegaan “En zo zullen de woorden ‘Van nu af zullen alle volkeren mij zalig prijzen’ in vervulling gaan. Vandaag gaat deze boodschap van de Vrouwe van alle Volkeren over de wereld. Ik heb gezegd: Ik zal troost geven. Volkeren, uw Moeder kent het leven, uw Moeder kent het verdriet, uw Moeder kent het kruis. Alles wat gij doormaakt in dit leven is een gang zoals uw Moeder, de Vrouwe van alle Volkeren, u is voorgegaan. Zij heeft deze weg u voorgemaakt.” Nu wacht de Vrouwe weer even en dan zegt Zij langzaam: “Maar Zij ging op tot de Vader, Zij ging terug naar haar Zoon. Volkeren, ook gij gaat door uw kruisweg op tot de Vader; ook gij gaat door uw kruisweg op naar de Zoon. De Heilige Geest zal u daarbij helpen; vraagt Hem in deze tijd. Ik kan het niet genoeg zeggen tot de wereld: gaat tot de Heilige Geest in deze tijd!” Dit laatste zegt de Vrouwe zeer langzaam en met nadruk. Keert terug tot de Gemeenschap “U zult geholpen worden. Keert terug tot de Kerk. Keert terug tot de Gemeenschap. Zorgt voor mijn andere schapen, zij die daar lopen te grazen. Weet gij wel wat dit zeggen wil: lopen te grazen?” Ook dit laatste zegt de Vrouwe met grote nadruk. “Zorgt vooral voor de eenheid onder de volkeren. Dit is hetgeen de Vrouwe van alle Volkeren vandaag kwam zeggen. Zij zal u niet vergeten. Gij kunt nog niet beseffen mijn woorden. De tekenen - heb Ik gezegd - zitten in mijn woorden.” Troostvolle belofte “Uw Moeder zal een troost uitspreken. Als de Heer Jezus Christus zijn tijd gaat komen, zult gij bemerken dat valse profeten, oorlog, tweedracht, onenigheden zullen gaan verdwijnen. Nu breekt de tijd aan. Dit zegt u de Vrouwe van alle Volkeren.” Dan gaat de Vrouwe langzaam weg. 57. In zijn encycliek Ad Coeli Reginam van 11 oktober 1954, gaf paus Pius XII aan Maria officieel de titel ‘Koningin van Hemel en Aarde’. De liturgische viering van deze titel werd bepaald op 31 mei, de dag waarop eerder in verschillende kerkprovincies het feest van Maria Middelares aller Genaden werd gevierd. Het feest van Maria Koningin werd bij decreet van 21 maart 1969 verplaatst naar 22 augustus. Tegelijkertijd werd het feest van Maria Visitatie verplaatst van 2 juli naar 31 mei. 58. Deze verschijning vond plaats in de St.-Thomaskerk aan de Rijnstraat in Amsterdam, waar op dat moment het schilderij van de Vrouwe van Alle Volkeren hing. 59. Het vijfde glorievolle geheim van de rozenkrans: Maria wordt in de hemel gekroond.

< VORIGE

VOLGENDE >

de Vrouwevan Alle Volkeren